regulation

แปลว่า


n กฎข้อบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: law , order , rule
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อบังคับ , กฎเกณฑ์ , ระเบียบ
n การวางข้อกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: การกำหนดกฏเกณฑ์