program

แปลว่า


n แผนงาน
ความหมายเหมือนกับ: schedule , agenda
คำที่เกี่ยวข้อง: โปรแกรม , แผนการ
n รายการ
ความหมายเหมือนกับ: list , schedule
คำที่เกี่ยวข้อง: รายการแสดง
n ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
vt เขียนโปรแกรม
คำที่เกี่ยวข้อง: เขียนชุดคำสั่ง

ตัวอย่างประโยค


The TV programs were really boring. รายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
There's a good program on Channel 3. มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3

คำที่มี "program" ในคำ


programer n นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

programer n ผู้จัดโปรแกรม

programmatic adj ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ

programmatic adj ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ

programme n แผนงาน

programme n รายการ

programme n ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค

programme vt เขียนโปรแกรม

programmed learning n วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน

programmer n ผู้เขียนโปรแกรม
ความหมายเหมือนกับ: programer

programming n ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: broadcasting , programing

programming n กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

program announcer n ผู้ประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: broadcaster

programming instruction n คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์

programing n ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: broadcasting

application program n โปรแกรมใช้งาน

deprogram vt ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ
ความหมายเหมือนกับ: deprogramme

television program n รายการโทรทัศน์

deprogramme vt ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ

quiz program n รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
ความหมายเหมือนกับ: quiz show

crash program n การแข่งวิ่งมาราธอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top