prejudice

แปลว่า


n ความลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: bias , unfairness
คำที่เกี่ยวข้อง: อคติ
คำตรงข้าม: impartiality , tolerance
vt ทำให้มีอคติ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ลำเอียง
vt ทำให้เสียหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นผลร้าย

คำที่มี "prejudice" ในคำ


prejudice against phrv ทำให้มีอคติกับ

prejudiced adj ที่ซึ่งลำเอียง
คำตรงข้าม: unbiased , unprejudiced

prejudiced adj ใจแคบ
ความหมายเหมือนกับ: close-minded , bigoted

prejudiced adj ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: partial
คำตรงข้าม: unbiased , impartial

prejudiced adj ดื้อดึง
ความหมายเหมือนกับ: stubborn , biased

prejudiced adj ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้
ความหมายเหมือนกับ: prepossessed

unprejudiced adj เที่ยงตรง
ความหมายเหมือนกับ: unbiased

unprejudiced adj ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equal , unbiased
คำตรงข้าม: biased , prejudiced

unprejudiced adj ซึ่งไม่ลำเอียง

unprejudiced adj ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ความหมายเหมือนกับ: broad-minded
คำตรงข้าม: narrow-mindedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top