level

แปลว่า


adj คงที่
ความหมายเหมือนกับ: steady , consistent , unchanging
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เปลี่ยนแปลง
vt ใช้เครื่องมือวัดระดับ
vt ทำให้เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: flatten
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ราบ , ทำให้เสมอ , ทำให้ได้ระดับ
n ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: grade , tier
คำที่เกี่ยวข้อง: ระดับชั้น
adj ระดับเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: equal
คำที่เกี่ยวข้อง: เสมอกัน , เท่ากัน
n ระดับตามแนวราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: แนวนอน , พื้นราบ , ระนาบ , พื้นเรียบ
n ระดับตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: rank , status
adj ราบเรียบ
ความหมายเหมือนกับ: flat , horizontal
คำที่เกี่ยวข้อง: แบนราบ , แบน , เรียบ
n เครื่องวัดระดับ

รูปภาพ


level เครื่องวัดระดับเครื่องวัดระดับ

หมวดคำ