ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leveller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leveller*, -leveller-

leveller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leveller (n.) ผู้วัดระดับ See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้มล้างความไม่เท่าเทียมมางสังคม Syn. leveler
English-Thai: HOPE Dictionary
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thatcher, Reagan, Stalin. Time's a great leveller, innit?แทตเชอร์ เรแกน สตาลิน เวลานี่มันไม่รอใครจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leveller
Back to top