ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tier*, -tier-

tier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tier (n.) ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา
tier (n.) ชั้นที่ลดหลั่นกัน See also: ระดับชั้น
tiered (adj.) เป็นชั้น Syn. layered
English-Thai: HOPE Dictionary
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง,แถว,ชั้น,ระดับ,แนว,หลั่นผู้ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,สิ่งที่ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...), Syn. row
English-Thai: Nontri Dictionary
tier(n) ขั้น,หลั่น,แนว,ชั้น,แถว,ระดับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth
ไตรทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth Syn. ตรีทศ
กรรชิง (n.) long-handled tiered umbrella
กันชิง (n.) long-handled tiered umbrella Syn. กรรชิง
ข้ามถิ่น (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต
ข้ามเขต (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามถิ่น
ข้ามแดน (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต, ข้ามถิ่น
ข้าราชบริพาร (n.) courtier See also: court official, king´s servant Syn. บริวาร, ข้าหลวง, ข้าราชสำนัก
ข้าราชสำนัก (n.) courtier See also: court official, king´s servant Syn. บริวาร, ข้าหลวง
ฉัตรขาว (n.) white tiered umbrella of kingship See also: white nine-tiered umbrella being a symbol of royalty, white umbrella of sovereignty
ชายแดน (n.) frontier See also: border, boundary
ดาลฉัตร (n.) handle of tiered umbrella
ตชด. (n.) frontier policeman Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
ตำรวจตระเวณชายแดน (n.) frontier policeman
บริวาร (n.) courtier See also: court official, king´s servant Syn. ข้าหลวง, ข้าราชสำนัก
ผู้มีรายได้ประจำ (n.) rentier
พรมแดน (n.) frontier See also: border, boundary line Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต
ลดหลั่น (v.) arranged by tiers See also: arranged by stages
เมืองชายแดน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองหน้าด่าน
เมืองด่าน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clear. - Tier 4 South. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 4 ทิศใต้ ที่ชัดเจน
I graduated from a second tier college but I work at a listed company,ผมไม่ได้เรียนจบจากโรงเรียนชั้นนำ แต่ก็ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง
Yeah, I was trying to make second tier chromosome analysis sexy.ฉันพยายามให้การวิเคราะห์ โครโมโซมขั้นที่สองเซ็กซี่
And then join us in our grand tier seats afterwards.และมาสนุกกับเราในแถวที่นั่งหรูหลังจากนั้น
As a financial advisor in a top tier company.เป็นที่ปรึกษาการเงิน ของบริษัทชั้นนำ
You tier one boys are all the same--พวกผู้ชายอย่างคุณนี่เหมือนกันหมด
Ten percent of those top tier socialites are our customers.10 เปอร์เซนของกลุ่มคนดังในสังคมระดับสูง คือลูกค้าของเรา
The inquiry was aimed at top tier executives.การไต่สวนได้พุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารระดับสูงสุด
A Tier I target.เงินกองทุนชั้นที่ฉันกำหนดเป้ าหมาย
I know. It's not top tier like Grayson Global.ผมรู้ มันไม่ใช่ระดับท็อป เหมือนเกรย์สัน โกลบอล
He's a hero. Delta Force tier 1.เขาคือฮีโร่ เดลต้าฟอร์ซ ระดับหนึ่ง
Watch Artstyle. Tier 3 tower.มาดู Artstyle กัน ป้อมขั้น 3 VS ใช้ Swap!

tier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, 无国界医生 / 無國界醫生] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, 圣上 / 聖上] courtier's or minister's form of address for the current Emperor
验关[yàn guān, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 验关 / 驗關] customs inspection (at frontier)
[yì, ㄧˋ, 裔] descendants; frontier
[tì, ㄊㄧˋ, 屉 / 屜] drawer; tier; tray
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, 边塞 / 邊塞] frontier fortress
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, 边境 / 邊境] frontier; border
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, 边寨 / 邊寨] frontier stockade
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, 边防 / 邊防] frontier defense
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 陲] frontier
国境[guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, 国境 / 國境] national border; frontier
威尊命贱[wēi zūn mìng jiàn, ㄨㄟ ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 威尊命贱 / 威尊命賤] orders weightier than life
边声[biān shēng, ㄅㄧㄢ ㄕㄥ, 边声 / 邊聲] outlandish sounds (wind blowing on frontier, wild horses neighing etc)
[yǔ, ㄩˇ, 圉] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison
[chén, ㄔㄣˊ, 臣] statesman; vassal; courtier; minister; official
褶皱山系火地岛[zhě zhòu shān xì huǒ dì dǎo, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧˋ ㄉㄠˇ, 褶皱山系火地岛 / 褶皺山系火地島] Tierra del Fuego, Patagonia

tier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片袖机[かたそでづくえ;かたそでつくえ, katasodedukue ; katasodetsukue] (n) desk with a tier of drawers on one side
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game)
ショコラティエ[, shokorateie] (n) chocolatier (fre
ダイヤモンドテトラ;ダイヤモンド・テトラ[, daiyamondotetora ; daiyamondo . tetora] (n) diamond tetra (Moenkhausia pittieri)
ニューフロンティア[, nyu-furonteia] (n) new frontier
ビシチェ[, bishichie] (n) bustier
ビスチェ[, bisuchie] (adj-no) bustier
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery
フロンティア[, furonteia] (n) frontier; (P)
フロンティアスピリット[, furonteiasupiritto] (n) frontier spirit
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
九品[くほん;ここのしな, kuhon ; kokonoshina] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 浄土) nine levels of Amitabha's Pure Land; (2) (くほん only) (See 九品浄土) Amitabha's Pure Land; (3) (くほん only) (See 九品蓮台) nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land
九品蓮台[くほんれんだい, kuhonrendai] (n) {Buddh} nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor
侍臣[じしん, jishin] (n) courtier; attendant
倖臣[こうしん, koushin] (n) favorite courtier; favourite courtier
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier
大宮人[おおみやびと, oomiyabito] (n) courtier
宮人[みやびと, miyabito] (n) (noble) courtier
廷臣[ていしん, teishin] (n) courtier
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras)
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP
朝臣[ちょうしん, choushin] (n) a courtier
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier
殿上人[てんじょうびと, tenjoubito] (n) courtier; court official
蹴鞠[けまり;しゅうきく, kemari ; shuukiku] (n) kemari; type of football played by courtiers in ancient Japan
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
開拓精神[かいたくせいしん, kaitakuseishin] (n) frontier spirit
階段教室[かいだんきょうしつ, kaidankyoushitsu] (n) classroom in tiers

tier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้น[n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m] ; épaisseur [f]
ชั้น[n.] (chan) EN: [class.: layer ; tier ; stratum ; terrace] FR:
ไตรทศ[n.] (traithot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth FR:
ตรีทศ[n.] (trīthot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth FR:
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product FR: produit lacté [m] ; produit laitier [m]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
อาณาจักรชายแดน[n. exp.] (ānājak chāi) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตของประเทศ[n. exp.] (ānākhēt khø) EN: frontier territory FR: limite territoriale [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
บานกระทุ้ง[n. exp.] (bān krathun) EN: hung window FR: tabatière [f]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list FR: table des matières [f]
เบญจา[n.] (benjā) EN: five-tiered pedestal FR:
บ๊อก[n.] (bǿk) EN: box FR: boîtier [m]
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
บริษัทยาสูบ[n. exp.] (børisat yās) EN: tobacco company FR: cigarettier [m]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
บริเวณชายแดน[n. exp.] (børiwēn chā) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
บริเวณก่อสร้าง[n. exp.] (børiwēn køs) EN: FR: chantier de construction [m]
บริเวณแนวพรมแดน[n. exp.] (børiwēn naē) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
บริเวณสถานีรถไฟ[n. exp.] (børiwēn sat) EN: FR: quartier de la gare [m]
บุคคลที่สาม[n.] (bukkhonthīs) EN: third-party FR: tiers [m]
บุรุษไปรษณีย์[n. exp.] (burut prais) EN: postman ; mailman (Am.) FR: facteur [m] ; postier [m]
ชายแดน[n. exp.] (chāi daēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland FR: frontière [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang th) EN: coast ; littoral FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ช่างปั้น[n. exp.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างปั้นหม้อ[n. exp.] (chang pan m) EN: potter FR: potier [m]
ช่างเพชร [n. exp.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweler ; jeweller (Am.) FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ช่างทำกระจก[n. exp.] (chang tham ) EN: FR: miroitier [m]
ช่างทำแว่นตา[n. exp.] (chang tham ) EN: opticien FR: lunettier [m] (vx)
ฉัตร[n.] (chat) EN: tiered umbrella ; many-tiered umbrella ; royal multi-tiered umbrella ; royal canopy FR: ombrelle étagée [f] ; parasol [m] ; dais [m]
ฉัตรเจ็ดชั้น[n. exp.] (chat jet ch) EN: seven-tiered umbrella FR:
ฉัตร-[pref.] (chattra-) EN: tiered umbrella FR:
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมชนเมือง[n. exp.] (chumchon me) EN: FR: quartier urbain [m]

tier ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelstand {m} [econ.]mid tier (business); small business(es); small and medium-sized companies
Knebelungsvertrag {m}; diktierter Vertrag
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
Tierfreund {m}; Tierfreundin
Tier {n} | Tiere
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Tierhalter {m}; Tierhalterin
Tierpfleger {m}; Tierpflegerin
Tierschützer {m}; Tierschützerin
Tierversuch {m}; Tierexperiment
Futter {n} (für Tiere)food (for animals)
Haustier {n} | Haustiere
Huftier {n} | Huftiere
Lasttier {n}; Packtier
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals)
Wassertier {n} | Wassertiere
Wildtier {n}; wildes Tierwild animal
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Büfettier {m} | Büfettiers
bekloppt; verrückt {adj} [ugs.] | bekloppter; verrückter | am beklopptesten; am verrücktestenbatty | battier | battiest
Lasttier {n}; Nutztier
verwirrt; irritiert {adj} | ein bisschen irritiert; ein wenig verwirrtbemused | a trifle bemused
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden
Brilliantsalmler {m} (Moenkhausia pittieri) [zool.]diamond tetra
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke
Stierkampf {m} | Stierkämpfe
Stierkampfarena {f} | Stierkampfarenen
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
Fleisch fressend; fleischfressend {adj} | Fleisch fressende Pflanzen; Fleisch fressende Tierecarnivorous | carnivores
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest
Umrechnungsfaktor {m}; Konvertierungsfaktor
ausgekocht; listig; gewieft {adj} | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest
Kriechtier {n} | Kriechtiere
knusprig; rösch; kross; krustig {adj} (Brot) | knuspriger; röscher; krustiger | am knusprigsten; am röschesten; am krustigstencrusty | crustier | crustiest
lecker {adj} | leckerer | am leckerstendainty | daintier | daintiest
zierlich {adj} | zierlicher | am zierlichstendainty | daintier | daintiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tier
Back to top