ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperturbable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperturbable*, -imperturbable-

imperturbable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperturbable (adj.) สงบ (ใจ) See also: เยือกเย็น, ซึ่งไม่วิตกกังวล Syn. calmness, serenity
imperturbableness (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbability
English-Thai: HOPE Dictionary
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm)
English-Thai: Nontri Dictionary
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น

imperturbable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati

imperturbable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity
泰然自若[たいぜんじじゃく(uK), taizenjijaku (uK)] (adj-t,adv-to) having presence of mind; self-possessed; imperturbable; calm and self-possessed

imperturbable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ไม่สะดุ้งสะเทือน[adj.] (mai sadung ) EN: unmoved ; imperturbable ; unshaken FR: imperturbable
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperturbable
Back to top