insert

แปลว่า


vt แซม
ความหมายเหมือนกับ: enter , include
คำที่เกี่ยวข้อง: แทรก , แทรกเข้า
n ใบแทรก
ความหมายเหมือนกับ: pull-out , supplement
คำที่เกี่ยวข้อง: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
vt ใส่
ความหมายเหมือนกับ: put in , stick in;
คำที่เกี่ยวข้อง: สอด , สอดใส่ , ใส่เข้า