ink

แปลว่า


n น้ำหมึก
ความหมายเหมือนกับ: tusche , paint , watercolor
คำที่เกี่ยวข้อง: หมึก
vt ลงหมึก
ความหมายเหมือนกับ: blacken , paint , shade
คำที่เกี่ยวข้อง: เติมหมึก
n หมึกจากปลาหมึก
คำที่เกี่ยวข้อง: สารสีดำ

ตัวอย่างประโยค


There is a mark of ink on his shirt. มีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา