ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inkstand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inkstand*, -inkstand-

inkstand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inkstand (n.) แท่นหมึก See also: ที่ใส่เครื่องเขียน Syn. inkwell
English-Thai: Nontri Dictionary
inkstand(n) ที่วางหมึกและปากกา,ขวดหมึก

inkstand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨水瓶架[mò shuǐ píng jià, ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 墨水瓶架] inkstand

inkstand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)

inkstand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แท่นหมึก[n.] (thaenmeuk) EN: Chinese ink pedestal ; inkstand FR: grand encrier [m]

inkstand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tintenfass {n}inkstand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inkstand
Back to top