ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tusche

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tusche*, -tusche-

tusche ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tusche (n.) น้ำหมึก See also: หมึก Syn. paint, watercolor

tusche ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tusche {f}; Ausziehtusche
Retuscheur {m}; Retuscheurin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tusche
Back to top