increase

แปลว่า


n การเพิ่มขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: augmentation , enlargement
คำที่เกี่ยวข้อง: การงอกเงย , การขยาย
คำตรงข้าม: decrease , reduction
n จำนวนที่เพิ่มขึ้น
vt เพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: enlarge , expand , extend
คำที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มขึ้น , เพิ่มมากขึ้น
คำตรงข้าม: decrease , reduce
vi เพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: enlarge , expand , extend
คำที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มขึ้น , เพิ่มมากขึ้น
คำตรงข้าม: decrease , reduce