grasp

แปลว่า


vt จับ
ความหมายเหมือนกับ: grab , embrace , cuddle
คำที่เกี่ยวข้อง: กำ , ยึด , ฉวย , คว้า
vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: understand , apprehend
คำที่เกี่ยวข้อง: รู้ซึ้ง
คำตรงข้าม: misunderstand
n การจับ
คำที่เกี่ยวข้อง: การคว้า , การไขว่คว้า
n ความสามารถในการเข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: การเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง

คำที่มี "grasp" ในคำ


grasp at phrv คว้า
ความหมายเหมือนกับ: grab at , grab for , grab onto

grasping adj โลภ
ความหมายเหมือนกับ: avaricious , greedy

graspingly adv โลภ

have a grasp of idm เข้าใจบางสิ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top