furious

แปลว่า


adj ซึ่งโกรธจัด
ความหมายเหมือนกับ: infuriated , mad , raging
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งโกรธแค้น , ซึ่งโกรธมาก , ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมาก
คำตรงข้าม: calm , placid , serene

หมวดคำ


คำที่มี "furious" ในคำ


furiousness n ความโกรธจัด
ความหมายเหมือนกับ: rage , wrath

be furious vi โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: be upset , fumeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top