encourage

แปลว่า


vt ปลุกใจ
ความหมายเหมือนกับ: embolden , hearten , inspirit
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้กำลังใจ , กระตุ้น
คำตรงข้าม: depress , discourage
vt ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน

คำที่มี "encourage" ในคำ


encourage in phrv ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง

encouragement n การให้กำลังใจ
ความหมายเหมือนกับ: cheer , reassurance , supportค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top