ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reassurance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reassurance*, -reassurance-

reassurance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reassurance (n.) การทำให้มั่นใจใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reassurance; re-insuranceการประกันภัยต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm asking for your reassurance too, Mac.{\cHFFFFFF}ฉันขอ ความมั่นใจของคุณมากเกินไป, Mac
"Despite Humperdinck's reassurance that she would grow to love him,แม้เจ้าชายจะมั่นใจว่า เธอจะรักเขาในที่สุด
Disney brand speaks of reassurance it speaks of tradition it speaks of quality.เครื่องหมายการค้าดิสนีย์บอกถึงความมั่นใจ บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บอกถึงคุณภาพ
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า
That sounds like a power reassurance rapist.นั่นฟังเหมือนนักข่มขืนที่มั่นใจและมีอำนาจ
I'm afraid I'm gonna need a little bit more reassurance than that.ฉันเกรงว่า ฉันจะต้องการ ความมั่นใจกว่านั้น
♪ a sense of reassurance# a sense of reassurance #
I'm just asking for a little reassurance.{\cHFFFFFF}ฉันแค่ขอ ความมั่นใจเล็ก ๆ น้อย ๆ
Someone who can give us the reassurances we require.คนซึ่งทำให้เรามั่นใจว่า จะให้ในสิ่งที่เราต้องการได้
See,'cause all I keep getting is reassurances,reassurances.เพราะผมได้ยินแต่ วางใจได้ๆ
She just needs some attention,some reassurance.เธอต้องการแค่ความสนใน ความอุ่นใจ
And now had to hold on to it without further reassurance?และในตอนนั้นเขาต้องยึดมันเอาไว้ก่อน แม้จะไม่มีอะไรทำให้แน่ใจ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reassurance
Back to top