depress

แปลว่า


vt ทำให้ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: drop , lower
คำที่เกี่ยวข้อง: ลดลง
คำตรงข้าม: lift
vt ทำให้หดหู่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: depress , sadden
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เศร้าใจ
คำตรงข้าม: gladden , elate

ตัวอย่างประโยค


Rainy days make me very sad and depressed. ในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก