ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upturn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upturn*, -upturn-

upturn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upturn (vt.) หันขึ้น See also: พลิกขึ้น, แหงน Syn. turn over
upturn (vi.) หันขึ้น See also: พลิกขึ้น, แหงน Syn. turn over
upturn (n.) การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ Syn. improvement
English-Thai: HOPE Dictionary
upturn(อัพ'เทิร์น) vt.,vi. หันขึ้น,พลิกขึ้น,หงาย,แหงน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เพิ่มขึ้น n. ความยุ่งเหยิง,การหันขึ้น,การพลิกขึ้น,การกลับกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is traces of the same polish on this upturned bit of carpet.มีร่องรอยของน้ำยาขัดมันแบบเดียวกัน อยู่บนด้านบนของพรมนี้
As much as I appreciate the concern, my downward spiral's on the upturn.ก็คงเท่าๆกับที่ฉันซาบซึ้งในความเป็นห่วงของเธอ เอส ความวกวนของฉันมันเทกะจาดไปแระ

upturn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, 上升趋势 / 上升趨勢] an upturn; an upward trend

upturn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上向[じょうこう, joukou] (n) upturn
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period
上目[じょうもく, joumoku] (n) upward glance; upturned eyes
上目遣い;上目使い;上目づかい[うわめづかい, uwamedukai] (n) upturned eyes
攣り目[つりめ, tsurime] (n) slanted (upturned) eyes
飛簷[ひえん, hien] (n) upturned eaves; high roof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upturn
Back to top