ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recession*, -recession-

recession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recession (n.) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessional (adj.) เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary (adj.) เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recession curverecession curve, กราฟน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะถดถอย (n.) recession
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร
And did I tell you about our recession deals?ฉันบอกข้อเสนอพิเศษให้หรือยัง
This recession and all, can't afford being picky.และค่าใช้จ่าย จุกจิกสารพัด
I don't know why or even what a recession is but it's my understanding that we're in one.ฉันไม่รู้ว่าช่วงขาลงของชีวิตจะมาเมื่อไหร่ แต่ฉันเริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปแล้ว
When the recession hit, you took a pay cut so you didn't have to fire a single employee.พอถึงช่วงแย่ นายก็ตัดเงินเดือน เพื่อที่จะไม่ต้องไล่ พนักงานออกสักคน
NEWS ANCHOR 1: Fears of a second recession have caused panic in Europe's financial markets.ความกลัวเศรษฐกิจตกต่ำอีก
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า
Then the recession hit and we all get axed, so I take a job at this little startup.แล้วเศรษฐกิจก็ถดถอยจนต้องถูกไล่ออก ผมเลยรับงานในบริษัืทเล็กๆที่เพิ่งตั้ง
After all, you were the ones that got us into this recession in the first place, right?ทั้งหมดเนี่ย คุณคือหนึ่งนั้น ที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่แรก ใช่ไหม?
Well, it's only a recession for some people.ดี ก็เพียงภาวะถดถอย สำหรับคนบางคน
To be put into action against the recession if and when they're needed.ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขเศรษฐกิจถดถอยได้ เมื่อหรือถ้าจำเป็น

recession ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 不景气 / 不景氣] depression; recession; slump

recession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes
歳差運動[さいさうんどう, saisaundou] (n) (1) (motion of) precession of the equinoxes; (2) precession
鍋底景気[なべそこけいき, nabesokokeiki] (n) lingering recession; an economy that lingers in the doldrums after bottoming out
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump

recession ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย[n. exp.] (phāwa sētth) EN: economic recession ; recession FR: récession économique ; récession [f]
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ[n. exp.] (phāwa sētth) EN: economic recession FR:
เศรษฐกิจอ่อนตัว[n. exp.] (sētthakit ø) EN: economic recession FR:
เศรษฐกิจถดถอย[n. exp.] (sētthakit t) EN: economic recession FR: récession économique [f]
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit t) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn FR: dépression [f] ; crise économique [f]
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
การหมุนควง[n. exp.] (kān mun khū) EN: precession FR:

recession ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundwasserrückgang {m}groundwater recession
Uferzurücknahme {f}shore recession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recession
Back to top