declare

แปลว่า


vt ประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: adjudge , announce , proclaim , pronounce
คำที่เกี่ยวข้อง: กำหนด , แถลง , แจ้ง
vt เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: break , bring out , disclose , discover , divulge , expose , give away , impart , let on , reveal , show
คำที่เกี่ยวข้อง: เผย (ความลับ) , เปิดโปง
คำตรงข้าม: close , cover
vt ยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: affirm , express , give evidence of , reveal , show , state firmly
คำที่เกี่ยวข้อง: รับรอง , แสดงหลักฐาน
vt สำแดง
ความหมายเหมือนกับ: make a declaration
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี , สินค้า
vi ออกคำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: adjudge , announce , proclaim , pronounce
คำที่เกี่ยวข้อง: กำหนด , ประกาศ , แถลงการณ์ , แจ้ง