black

แปลว่า


adj ดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: สีดำ
adj ผิวดำ
adj มืด
ความหมายเหมือนกับ: dark
คำที่เกี่ยวข้อง: มืดมัว , ไม่สว่าง
adj ไร้ความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: hopeless
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ้นหวัง , มืดมน
adj ชั่วร้าย
ความหมายเหมือนกับ: evil , wicked
n สีดำ
n คนผิวดำ
ความหมายเหมือนกับ: African-American , Afro-American , Negroid
vt ทำให้ดำ

รูปภาพ


black สีดำสีดำ

ตัวอย่างประโยค


He always drinks black coffee. เขาดื่มกาแฟดำเสมอ

หมวดคำ