ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afro-american

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afro-american*, -afro-american-

afro-american ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Afro-American (adj.) เกี่ยวกับคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Afro-American (n.) คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican

afro-american ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา[n. prop.] (chāo Amērik) EN: Afro-American FR: Afro-Américain [m] ; Noir américain [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afro-american
Back to top