ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bootleg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bootleg*, -bootleg-

bootleg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootleg (adj.) เถื่อน Syn. illegal Ops. legal
bootleg (vi.) ขายของผิดกฎหมาย Syn. smuggle
bootlegger (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค้าของเถื่อน (n.) bootleg See also: illicit trade, contraband business
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's when the bootleg wars really began.นั่นคือช่วงที่สงคราม ของพวกค้าของเถื่อนเริ่ม.
Knockoff watches, bootleg DVDs.นาฬิกาปลอม DVD เถื่อน
I had a bootleg of "Black Carnage" before anybody else ever heard it.ฉันได้ฟัง แบล็คคาเนจก่อนคนอื่นๆ
You found a bootleg copy of that concert?เธอเจอบูธเลคที่คอนเสิร์ตเหรอ?
Her bootleg Michel Gondry videos.วิดีโอของมิเชล กอนดรี้
We should naked bootleg left.เราน่าจะใช้แผนเข้าไปจัดการทางซ้าย
Okay, naked bootleg left, I keep on three.ใครเป็นคนที่ทำให้ชนะมาแล้วล่ะ ก็ได้เอาแผนนี้ก็ได้ นับ 3 นะ
And he used to bootleg DVDsและเขาเคยขายดีวีดีเถื่อน
What happened was is that I took a video camera into the movie and I bootleg it.ฉันเอากล้องเข้าไปแอบถ่ายในโรงหนัง
Although I could issue a warning for this bootleg of The Last Airbender.ถึงแม้ผมจะสามารถออกหมายเตือน เรื่องแผ่นผี The Last Airbender นี่ได้ก็ตาม
Shut up. Took me forever to find that bootleg online.จริงดิ โหไม่เคยรู้เลยนะเนีย ว่านายเป็นคนแต่ง
This is the best damn bootleg that rush ever did.นี่มันสุดยอดตั้งแต่ Rush เคยทำมา

bootleg ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブートレグ[, bu-toregu] (n) bootleg
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P)

bootleg ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ส.ร.ถ.[abv.] (sø.rø.thø.) EN: bootleg liquor ; hootch FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bootleg
Back to top