ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

african-american

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *african-american*, -african-american-

african-american ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
African-American (n.) คนผิวดำ Syn. Afro-American, Negroid
African-American (adj.) เกี่ยวกับนิโกร Syn. black, African

african-american ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンアメリカン[, afurikan'amerikan] (n) African-American
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า african-american
Back to top