ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

negroid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *negroid*, -negroid-

negroid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Negroid (adj.) เกี่ยวกับคนผิวดำ See also: เป็นลักษณะของคนผิวดำ, แห่งคนผิวดำ Syn. black, Negro
English-Thai: HOPE Dictionary
negroid(นี'กรอยดฺ) adj. เกี่ยวกับชนชาตินิโกร. n. นิโกร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ

negroid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิกรอยด์[adj.] (nikrøi) EN: negroid FR: négroïde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า negroid
Back to top