bell

แปลว่า


n ระฆัง
ความหมายเหมือนกับ: alarm
คำที่เกี่ยวข้อง: กระดิ่ง , กริ่งประตู
n ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทรงกระดิ่ง , ทรงระฆัง
n กริ่งสัญญาณ
vt ทำให้กว้างออกจนมีรูปร่างคล้ายระฆัง
n เสียงร้องหรือเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อ
vi ร้องหรือหอน
sl โทรหา

รูปภาพ


bell ระฆังระฆัง

หมวดคำ