attach

แปลว่า


vi ติดกัน
vt ทำให้ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: join , append
คำที่เกี่ยวข้อง: ต่อ , ยึดติด
vt เพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: add
คำที่เกี่ยวข้อง: เติม
vt มีความสัมพันธ์กับ
คำที่เกี่ยวข้อง: มีความผูกพันกับ