astonish

แปลว่า


vt ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: surprise , amaze
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แปลกใจ , ทำให้ทึ่ง , ทำให้พิศวง

คำที่มี "astonish" ในคำ


astonished adj ที่ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: amazed , open-mouthed

astonishing adj น่าแปลกใจ
ความหมายเหมือนกับ: surprising , startling , extraordinary

astonishingly adv อย่างน่าประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: strangely , surprisingly , amazingly

astonishment n ความประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: amazement , surpriseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top