ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amazement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amazement*, -amazement-

amazement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazement (n.) ความประหลาดใจ Syn. surprise, wonder
English-Thai: Nontri Dictionary
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ
And for my amazement, I was alive.และเป็นเรื่องอัศจรรย์, ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
# Rockin' amazement, fly gold ## Rockin' amazement, fly gold #
With ever increasing amazement.กับความประหลาดใจที่กำลังเพิ่มขึ้น

amazement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
惊异[jīng yì, ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 惊异 / 驚異] amazement
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 初刻拍案惊奇 / 初刻拍案驚奇] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初

amazement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)

amazement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahat) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour FR: miracle [m]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amazement
Back to top