assign

แปลว่า


vt กำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: ระบุ , ตั้ง
vt มอบหมาย
ความหมายเหมือนกับ: appoint , authorize
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่งงาน
vt ส่งให้
ความหมายเหมือนกับ: allot , distribute
คำที่เกี่ยวข้อง: แจกจ่าย , แบ่งปัน
vt โอนทรัพย์สิน
คำที่เกี่ยวข้อง: โอนสิทธิให้
vi โอนทรัพย์สิน
คำที่เกี่ยวข้อง: โอนสิทธิให้