arrange

แปลว่า


vi จัดเตรียม
ความหมายเหมือนกับ: prepare , plan
คำที่เกี่ยวข้อง: เตรียมการ
vt จัดเตรียม
ความหมายเหมือนกับ: prepare , plan
คำที่เกี่ยวข้อง: เตรียมการ
vt ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
vi ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)

ตัวอย่างประโยค


I've arranged a press conference for tomorrow. ฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว