ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preparation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preparation*, -preparation-

preparation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preparation (n.) การตระเตรียม Syn. preparing, making ready, establishment
English-Thai: HOPE Dictionary
preparation(เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preparation๑. การเตรียม๒. ยาปรุงสำเร็จ๓. สิ่งจัดสอนแสดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระเกรียม (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ
การจัดเตรียม (n.) preparation See also: arrangement, readiness
การตระเตรียม (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ
การเตรียม (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การกระเกรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ
การเตรียมการ (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม
การเตรียมพร้อม (n.) preparation See also: readiness, preparing, arrangement
prep (abbr.) การเตรียม (คำย่อของ preparation) See also:
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In preparation for the generals'visit... sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.ระหว่างเตรียมการ ต้อนรับสามนายพล พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จัดขึ้นทั่วลาซา
The more preparation work I can do, the stronger our case will be when we take it to the administration.ยิ่งผมเตรียมการได้มากเท่าไหร่ เรื่องของเราก็ยิ่งหนักแน่นขึ้น เมื่อคุยกับทางธุรการ
Skynet is assuming control over global communications in preparation for its attack.สกายเน็ตเข้าครอบคลุม การสื่อสารทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการโจมตี
How's the wedding preparation going?งานเเต่งไปถึงไหนเเล้วหล่ะ\เตรียมงานไปถึงไหนเเล้ว?
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ
These are some of the important aspects for the preparation of TaeJa's wedding.นี่เป็นลักษณะที่สำคัญของการเตรียมงานแต่งงานของเจ้าชายรัชทายาท
But, considering your psychological situation... making the worst preparation your cells will be kept by me.แต่เพื่อความสบายใจ เพื่อเตรียมตัว... ... รับสถานการณ์ที่เลวร้าย โทรศัพท์ของพวกเธอจะถูกเก็บไว้ที่ครู
School should be life itself, not a preparation for living.โรงเรียนควรเป็นชีวิต ไม่ใช่ที่ที่เตรียมไว้เพื่อการใช้ชีวิต
Is your preparation for overseas study going well?เรื่องไปเรียนเมืองนอกน่ะ คุณเตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว
When you finish, you'll take a preparation to Lady Helen.พอเธอกินเสร็จ ลุงจะได้ให้เธอ เอาของไปส่ง ให้กับ ท่านหญิง เฮเลน หน่อย
You know what I mean? Preparation is the key.คุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม การเตรียมตัวเป็นหัวใจสำคัญ
One of my people, as part of the preparation for this interview, she did a profile on you.ทีมเตรียมข้อมูลของผมคนหนึ่ง ในการสัมภาษณ์นี้ เธอทำแฟ้มเกี่ยวกับคุณ

preparation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
催肥剂[cuī féi jì, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ ㄐㄧˋ, 催肥剂 / 催肥劑] (animal) fattening preparation
做准备工作[zuò zhǔn bèi gōng zuò, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 做准备工作 / 做準備工作] make preparations
备耕[bèi gēng, ㄅㄟˋ ㄍㄥ, 备耕 / 備耕] make preparations for plowing and sowing
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, 制剂 / 製劑] (chemical or pharmaceutical) preparation
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, 准备 / 準備] preparation; prepare
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, 筹备 / 籌備] preparations; to get ready for sth

preparation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
プレパラート[, purepara-to] (n) preparation (ger
下稽古[したげいこ, shitageiko] (n) rehearsal; preparation
仕拵え[しこしらえ, shikoshirae] (n) preparation (e.g. of land for tilling); ground clearance; clearing
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship)
俄仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
根切り[ねぎり, negiri] (n) (1) root cutting; (2) excavation (as preparation for construction)
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony
蛸引き[たこひき, takohiki] (n) long, thin-bladed knife used for sashimi preparation
雨支度;雨仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P)
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
仕込み(P);仕込[しこみ, shikomi] (n) training; stocking up; preparation; (P)
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P)
嫁入り支度[よめいりじたく, yomeirijitaku] (n) wedding preparations
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
用意にかかる;用意に掛かる[よういにかかる, youinikakaru] (exp,v5r) to set about preparations
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework
製剤[せいざい, seizai] (n) formulation (of pharmaceuticals); preparation; pharmaceutical production
複合抗生物質製剤[ふくごうこうせいぶっしつせいざい, fukugoukouseibusshitsuseizai] (n) mixed antibiotic preparations
調進[ちょうしん, choushin] (n,vs) preparation; supplying; procurement
軍備[ぐんび, gunbi] (n) armaments; military preparations; (P)
進物所[しんもつどころ, shinmotsudokoro] (n) (1) palace kitchen in which final preparations to the imperial family's meals (e.g. reheating) were made (Heian period); (2) kitchen (in a noble's manor)
鉄剤[てつざい, tetsuzai] (n) (medicinal) iron preparations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
準備[じゅんび, junbi] setup (vs), preparation

preparation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงเตรียม[n. exp.] (chūang trīe) EN: preparation phase FR:
การจัดเตรียม[n.] (kān jattrīe) EN: preparation FR: préparation [f]
การจัดเตรียมงบประมาณ[n. exp.] (kān jattrīe) EN: budget preparation FR: préparation du budget [f]
การทำอาหาร[n. exp.] (kān tham āh) EN: cooking FR: cuisine [f] ; préparation [f]
การเตรียม[n.] (kān trīem) EN: preparation FR: préparation [f]
การเตรียมอาหาร[n. exp.] (kān trīem ā) EN: FR: préparation du repas [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in law FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in cultural studies FR:
การเตรียมกาแฟ [n. exp.] (kān trīem k) EN: FR: préparation du café [f]
การเตรียมการ[n. exp.] (kān trīem k) EN: preparation FR: préparation [f]
การเตรียมสอบ[n. exp.] (kān trīem k) EN: FR: préparation d'un examen [f]
การเตรียมพร้อม[n.] (kān trīemph) EN: preparation FR:
การเตรียมตัว[n.] (kān trīemtū) EN: preparation FR: préparation [f]
ความพร้อม[n.] (khwām phrøm) EN: readiness ; preparedness FR: état de préparation [m] ; bonne disposition [f]
นัดอุ่นเครื่อง[n. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: match de préparation [m]
วันจ่าย[n. exp.] (wan jāi) EN: New Years Eve ; day of preparation (in the Chinese New Year) FR:
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:
วิธีการประกอบอาหาร[n. exp.] (withīkān pr) EN: FR: mode de cuisson [m] ; mode de préparation [m]
วิธีการเตรียม[n. exp.] (withīkān tr) EN: FR: mode de préparation [m]
วิธีทำ[n. exp.] (withī tham) EN: how to do (it) ; directions ; solution ; preparation FR: manière de faire [f] ; façon d'opérer [f] ; procédure [f] ; mode opératoire [m] ; solution [f] ; recette [f] ; préparation [f] ; marche à suivre [f] ; méthode [f] ; mode de réalisation [m]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาฉีด[n. exp.] (yā chīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injectable preparation ; injection FR:
ยาโป๊[n.] (yāpō) EN: aphrodisiac preparation FR: préparation aphrodisiaque [f]
ยาธาตุ[n.] (yāthāt) EN: stomachic ; digestion preparation FR: stomachique [m]
ยาเตรียม[n. exp.] (yā trīem) EN: pharmaceutical preparation FR: préparation pharmaceutique [f]
นัดอุ่นเครื่อง[v. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: disputer un match de préparation

preparation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonaufbereitung {f}clay preparation
Datenaufbereitung {f}data preparation
Hormonpräparat {n} [med.]hormone preparation
Arbeitsvorbereitung {f}job preparation schedules
Schleifprobe {f}polish preparation
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation
Angebotserstellung {f}proposal preparation
Probenvorbereitung {f}sample preparation
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan
Erarbeitung {f}working out; preparation; development
Vorbereitungszeit {f}preparation time; make-ready time; takedown time
Arbeitsvorbereitung {f}preparation of work
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preparation
Back to top