หมวดคำภาษาอังกฤษ > สวนหลังบ้าน (Backyard Garden)

หมวด สวนหลังบ้าน (Backyard Garden)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

axe
axe
n
ขวาน

bucket
n
ถัง

bush
n
พุ่มไม้

fertilizer
n
ปุ๋ย

flower
n
ดอกไม้

flowerbed
n
แปลงดอกไม้

flowerpot
n
กระถางดอกไม้

grass
n
หญ้า

greenhouse
n
เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช

hammock
n
เปลญวน

hedge
n
แนวพุ่มไม้

n
ยาฆ่าพืช

hod
hod
n
บุ้งกี๋

hoe
hoe
n
จอบ

hose
n
ท่อยาง, สายยาง

kennel
n
บ้านสุนัข

ladder
n
บันได

lawn
n
สนามหญ้า

lawn mower
n
เครื่องตัดหญ้า

pest
n
คนหรือสัตว์ที่รบกวน

n
ย่าฆ่าแมลง

rake
n
คราด (ใช้ในการทำสวน)

seed
n
เมล็ด

shed
n
โรงเก็บของ

soil
n
ดิน

spade
n
พลั่ว

sprinkler
n
เครื่องฉีดน้ำ

stool
n
ม้านั่งไม่มีพนักซึ่งมี 3 หรือ 4 ขา

summerhouse
n
ศาลาพักร้อน

swing
n
ชิงช้า

tree
n
ต้นไม้

trelliswork
n
โครงไม้ระแนง

trowel
n
เกรียง

vegetable
n
ผัก

watering pot
n
ฝักบัวรดน้ำต้นไม้

weed
n
วัชพืช

wheelbarrow
n
รถเข็นล้อเดียว

worm
n
อิฐตัวหนอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top