ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greenhouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greenhouse*, -greenhouse-

greenhouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greenhouse (n.) เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช Syn. glasshouse, hothouse
greenhouse effect (n.) ภาวะเรือนกระจก See also: ภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
greenhouse gas (n.) แก๊ซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
English-Thai: HOPE Dictionary
greenhousen. อาคารกระจกที่แสงแดดเข้าไปได้,เรือนกระจก
English-Thai: Nontri Dictionary
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิกิริยาเรือนกระจก (n.) greenhouse effect
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to Greenhouse Three, second years. Gather around, everyone.ขอต้อนรับสู่เรือนกระจกสาม ปีสองมารวมกันทางนี้
The concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...ความเข้มข้นของแก๊สกรีนเฮาส์ ในตัวอย่างน้ำแข็ง...
Someone who lives in a greenhouse like me. Can I ever possibly play in a baseball team?ถ้าเธอมีชีวิตที่สุขสบายเธอจะยอมเล่นเบสบอลกับพวกผู้ชายเหรอ
We're greenhouse gases. You ain't going nowhere.เราคือก๊าซเรือนกระจก ห้ามแกไปไหนทั้งนั้น
How do we get rid of the greenhouse grasses?เราจะกำจัดพวก'แก๊ง'เรือนกระจกได้ยังไงคะ?
Of course, since the greenhouse gases are still building up, it takes more and more ice each time.แน่นอน ก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยต้องใช้น้ำแข็งมากขึ้นในแต่ละครั้ง
[Dad] This greenhouse is gonna be filled with your purple flowers.ฉันตรวจดูอากาศ ฉันมีเวลาเหลือไม่พอ.. สำหรับดูทุกสิ่ง แต่นั่นแหละที่ทำให้มัน.. ..วิเศษ..
Greenland's ice sheet suffers from greenhouse gases emitted elsewhere on Earth.แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์ได้รับ ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยมาจากที่อื่นของโลก
Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.มีเทน, ก๊าซเรือนกระจก มีความรุนแรง กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า
If the permafrost melts, the methane released would cause the greenhouse effect to race out of control with consequences no one can predict.ถ้าดินน้ำแข็งละลาย ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจะก่อให้ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มนุษยชาติควบคุมไม่ได้ และผลที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง
He knew my sister had begun to wondered about the solitary man who lived in the greenhouse .เขารู้ว่าพี่สาวฉันเริ่มสงสัยเขา ที่เป็นผู้ชายสันโดษที่อยู่ในบ้านหลังสีเขียว
I led you to a greenhouse in the middle of nowhere when the Magic Man was invading my house.ผมพาคุณไปที่เรือนกระจก ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ ในตอนที่ชายลึกลับบุกรุก เข้าไปในบ้านของผม

greenhouse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ˋ, 效应 / 效應] effect (e.g. greenhouse effect)
温室废气储存[wēn shì fèi qì chǔ cún, ㄨㄣ ㄕˋ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, 温室废气储存 / 溫室廢氣儲存] greenhouse gas sequestration
温室效应[wēn shì xiào yìng, ㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 温室效应 / 溫室效應] greenhouse effect
温室气体[wēn shì qì tǐ, ㄨㄣ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, 温室气体 / 溫室氣體] greenhouse gas
温室[wēn shì, ㄨㄣ ㄕˋ, 温室 / 溫室] greenhouse

greenhouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンハウス[, guri-nhausu] (n) greenhouse
ハウス栽培[ハウスさいばい, hausu saibai] (n) greenhouse cultivation
ビニールハウス[, bini-ruhausu] (n) plastic greenhouse (wasei
温室効果[おんしつこうか, onshitsukouka] (n,adj-no) greenhouse effect
温室効果ガス[おんしつこうかガス, onshitsukouka gasu] (n) greenhouse effect gas; greenhouse gas
温室栽培[おんしつさいばい, onshitsusaibai] (n,adj-no) greenhouse horticulture
温暖化ガス[おんだんかガス, ondanka gasu] (n) greenhouse gases; heat-trapping gases
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) greenhouse effect
ハウス[, hausu] (n) (1) house; (2) (abbr) (See ビニールハウス) plastic greenhouse; (3) (abbr) (See ハウスミュージック) house music; (P)
[むろ, muro] (n) greenhouse; icehouse; cellar
温室[おんしつ, onshitsu] (n) greenhouse; hothouse; conservatory; glasshouse; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse

greenhouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก๊สเรือนกระจก[n. exp.] (kaēt reūoen) EN: greenhouse gas FR: gaz à effet de serre [m]
ก๊าซเรือนกระจก[n. exp.] (kāt reūoen ) EN: greenhouse gas (GHG) FR: gaz à effet de serre [m]
กรึนเฮาส์[n.] (krīnhao) EN: greenhouse FR: serre [f]
กรึนเฮาส์เอฟเฟกต์[n. exp.] (krīnhao ēff) EN: greenhouse effect FR: effet de serre [m]
ปฏิกิริยาเรือนกระจก[n. exp.] (patikiriyā ) EN: greenhouse effect FR:
ภาวะเรือนกระจก[n. exp.] (phāwa reūoe) EN: greenhouse effect FR: effet de serre [m]
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก[n. exp.] (prākotkān p) EN: greenhouse effect FR: effet de serre [m]
ปรากฏการณ์เรือนกระจก[n. exp.] (prākotkān r) EN: greenhouse effect FR: effet de serre [m]
โรงเรือน[n.] (rōngreūoen) EN: building ; structure ; hall ; greenhouse ; house ; tenement FR: bâtiment [m] ; habitation [f] ; immeuble [m] ; serre [f]

greenhouse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treibhauseffekt {m}greenhouse effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greenhouse
Back to top