ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hammock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hammock*, -hammock-

hammock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hammock (n.) เปลญวน
English-Thai: HOPE Dictionary
hammock(แฮม'มัค) n. เปลญวน
English-Thai: Nontri Dictionary
hammock(n) เปลญวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลญวน (n.) hammock See also: cradle Syn. เปล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
20 bucks a night, hammock on the back deck.คิดคืนละ20เหรียญ มีเปลญวณหลังบ้าน
Right now, I wouldn't mind swinging in a hammock for the next ten or 20 years.ตอนนี้, คงไม่เป็นไรถ้าจะนอนในเปล ในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า
Otherwise, he's at hedonism in a banana hammock and a trucker cap.รึไม่ก็อาจกำลังมีความสุข อยู่บนเปลญวน กับหมวกใบเก่ง
Still zoned out on the hammock?ยังนอนเอ้อระเหยบนเปลหรอ?
I think you might've left one of these by the hammock.ฉันคิดว่าเธอคงจะลืมนี่ไว้ที่เปล
We can make rope out of this hammock.เราจะทำเชือกไต่ลงไปได้
This hammock's shorter than the last one.เปลญวนนี้สั้นกว่าอันที่แล้วอีก
Mr. Hammock's covering my class until after recess, and that's less than 30 minutes.มิสเตอร์แฮมมอคสอนแทนชั้นจนกว่าจะถึงช่วงหยุดพัก แล้วนั้นก็เหลือเวลาไม่ถึง30นาที
You're never gonna find an original, undamaged print of "Les enfants du paradis" by swinging in the hammock, sipping ice drinks.คุณคงไม่เคยเห็นผลงานพิมพ์ต้นฉบับ และไม่มีความเสียหายใดๆ หนังสือ "เด็กแห่งสรวงสวรรค์" เขียนโดยคณะเปลญวน ผู้กำลังจิบน้ำแข็ง
Mr. Plastic Man has hammocks between underpants' man chop...มิสเตอร์พลาสติกแกว่งไปมา ระหว่างกางเกงใน
Yeah, they have palm trees and hammocks and cocktails and sunsets, pineapples...they have palm trees and hammocks and cocktails pineapples...

hammock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊床[diào chuáng, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 吊床] hammock

hammock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンモック[, hanmokku] (n) hammock
吊り床[つりどこ, tsuridoko] (n) hammock
釣り床[つりどこ, tsuridoko] (n) hammock

hammock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จันทร์กระจ่างฟ้า [n. exp.] (jan krajang) EN: Hammock viperstail ; Wild allamanda FR:
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher FR: berceau [m] ; hamac [m]
เปลญวน[n.] (plēyūan) EN: hammock ; cradle FR: hamac [m]

hammock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hollywoodschaukel {f}swing hammock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hammock
Back to top