ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bucket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bucket*, -bucket-

bucket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bucket (n.) ถัง See also: ปี๊บ, ถังน้ำ Syn. pail
bucket (vt.) ใส่ถัง
bucket (n.) ใบเครื่องจักร See also: ในกังหัน
bucket down (vi.) ตกลงมาเหมือนฝนเท See also: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน
English-Thai: HOPE Dictionary
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
English-Thai: Nontri Dictionary
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bucketที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัง (n.) bucket See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail
ถังน้ำ (n.) bucket See also: pail, tank, tub, cistern
ปี๊บ (n.) bucket See also: pail Syn. ปีบ
ครุ (n.) bamboo bucket See also: bamboo pail
ถังน้ำแข็ง (n.) ice bucket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know I've never flown a bucket like this. I'll need all the luck there is.คุณก็รู้ว่าผมไม่เคยบินเครื่องแบบนี้ ผมต้องการโชคทั้งหมดที่มี
Quick, take a bucket of water and wash away all these bloody palm prints on the wall!เร็วเข้า, เอาถังน้ำมา แล้วลบรอยฝ่ามือเลือดบนกำแพงนี่ออกไปให้หมดซะ!
Alright, alright. Go fetch another bucket of water.เอาล่ะ เอาล่ะ ไปตักน้ำมาอีก.
We've got a bucket full of good ideasวางใจเหอะน่า! ผมนั่งประจำแหละ!
He is Illustra. Can we get this bucket of junk to go?คุณจะรีบขับเจ้าขยะนี่ไปซักทีได้ไหม?
"Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash... ""ทอมปรากฏตัวขึ้นข้างทาง พร้อมกับถังสีขาว... "
Why the hell did he have to kick the bucket in this area?ทำไมมันเสือกมาตายแถวนี้วะ?
Not too much. Only about a bucket this big... 2 of it...ไม่เท่าไหร่หรอกครับอาจารย์ แค่ประมาณ 2 แกลลอนเท่านั้นเอง
How would you like a bucket of cold water in your face?อยากได้น้ำเย็นสักถังล้างหน้ามั้ยล่ะจ๊ะ?
What if I dump a bucket of water on you?ถ้าฉันสาดน้ำใส่นายล่ะ?
Charlie Bucket was the luckiest boy in the entire world.ชาร์ลี บัคเก็ต กำลังจะเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในโลกนี้
Things had never been better for the Bucket family.ความเป็นอยู่ครอบครัวบักเกตดีขึ้น

bucket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, 戽] water bucket for irrigation
[shāo, ㄕㄠ, 筲] basket; bucket
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, 桶] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc)
水桶[shuǐ tǒng, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄥˇ, 水桶] bucket
大雨如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, 大雨如注] pouring with rain; rain bucketing down

bucket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスバケット[, aisubaketto] (n) ice bucket
グラブバケット[, gurabubaketto] (n) grab bucket
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires)
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer
バケットシート[, bakettoshi-to] (n) bucket seat
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device
ポリバケツ[, poribaketsu] (n) (abbr) polyethylene bucket
リーキーバケット[, ri-ki-baketto] (n) {comp} leaky bucket
リーキバケット[, ri-kibaketto] (n) {comp} leaky bucket
九牛の一毛[きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuunoichimou] (n) mere fraction; drop in the bucket
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle
小桶[こおけ, kooke] (n) small bucket
手桶[ておけ, teoke] (n) pail; bucket
桶屋[おけや, okeya] (n) bucket maker; well maker; cooper; hooper
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
ノミ行為;呑み行為[ノミこうい(ノミ行為);のみこうい(呑み行為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip
呑み屋[のみや, nomiya] (n) (1) bookmaker; bookie; (2) trader performing (stock market) bucketing
大海一滴[たいかいいってき, taikaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
水桶[みずおけ, mizuoke] (n) (1) pail (for water); bucket; (2) cistern; water tank
滄海一滴[そうかいいってき, soukaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket)
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount
飲み;呑み[のみ, nomi] (n) (1) (abbr) drink; drinking; (2) spigot; tap (in a cask, etc.); (3) stock market bucketing; (4) bookmaking
馬穴(ateji);馬尻(ateji)[バケツ, baketsu] (n) (also sometimes given the ateji 馬穴 and 馬尻) bucket; pail; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket

bucket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าโลง[v.] (khaolōng) EN: die ; kick the bucket (inf.) FR: mourir
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket FR:
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket ; bamboo pail FR: seau de bois [m]
กระติกน้ำแข็ง[n. exp.] (kratik nāmk) EN: ice bucket FR: seau à glace [m]
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
ปีบ ; ปี๊บ[n.] (pīp) EN: can ; tin ; bucket ; kerosene can FR: bôite en fer blanc [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; tank ; water tank ; tub ; pail ; barrel ; cylinder FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m] ; bonbonne [f] ; bombonne [f] ; bouteille [f]
ถังเมล์[n. exp.] (thang mē) EN: nightsoil bucket FR:
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water bucket ; bucket ; pail FR: seau d'eau [m] ; seau [m]
ถังน้ำพร้อมฝา[n. exp.] (thang nām p) EN: water bucket FR:
ถังปั่น[n. exp.] (thang pan) EN: floor bucket FR:
หย่อนถังน้ำลง[v. exp.] (yǿn thang n) EN: lower a bucket FR:
กระเชอ[n.] (krachoē) EN: bamboo basket ; bucket-like bamboo basket FR:

bucket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lötkelch {m}solder bucket
Becherleiter {f}bucket ladder
Schaufelradbagger {m}bucket excavator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bucket
Back to top