ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impious*, -impious-

impious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impious (adj.) ซึ่งไม่เคารพในศาสนาหรือพระเจ้า (คำทางการ) See also: ซึ่งขาดความนับถือ, ซึ่งไม่เลื่อมใสศรัทธา Syn. amoral, unprincipled Ops. moral, pious, pure
English-Thai: Nontri Dictionary
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is both impious and cowardly.ขาดทั้งศรัทธาและก็ขี้ขลาด
Preaching an impious man can be a difficult task.เราอย่าเจอกันอีกเลยดีกว่า

impious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)

impious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gottlosigkeit {f}impiousness
pietätlos {adj}impious
pietätlos {adv}impiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impious
Back to top