ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irreverent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irreverent*, -irreverent-

irreverent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irreverent
Back to top