ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disrespectful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disrespectful*, -disrespectful-

disrespectful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disrespectful (adj.) ที่ไม่เคารพ See also: หยาบคาย, ดูหมิ่น Syn. impolite, insolent, insulting, rude
English-Thai: HOPE Dictionary
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
English-Thai: Nontri Dictionary
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงแข็ง (adv.) with disrespectful voice Ops. เสียงหวาน, เสียงอ่อนเสียงหวาน
ข้ามหน้า (v.) be disrespectful Syn. ข้ามหน้าข้ามตา
ข้ามหน้าข้ามตา (v.) be disrespectful Syn. ข้ามหน้า
ข้ามหัว (v.) be disrespectful Syn. ลบหลู่, ไม่เห็นหัว
ไม่เห็นหัว (v.) be disrespectful Syn. ลบหลู่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน
The way you talk to me has been disrespectful recentlyเวลาเธอพูดกับฉัน ไม่มีการเคารพบ้างเลย
Will you turn that disrespectful junk off?คุณจะเปิดที่ขยะไม่สุภาพออก?
Kind of disrespectful to your boyfriend.ไม่ไว้หน้าแฟนคุณเลยนะ
Well,I guess there's nothing disrespectful about a ballpark figure.แหม รุ้เ้รื่องจำนวนหลักมันไม่บาปหรอกมั้งคะ
That song was disrespectful to me and to the definition of rhyme scheme.เพลงนั่นมันหยามเกียรติ์ฉัน และก็นิยามของกลอนสัมผัสด้วย
That brilliant, playful, disrespectful young bastard.มีลูกเล่นแพรวพราว ไม่รู้จักมีความเคารพ
Isn't it enough that you're being disrespectful to your faith by not marrying in the church?มันไม่พอใจมันเลยเหยียบเท้าไง
I'd have made out with you but unfortunately for you, you're with a disrespectful fucktard...ฉันทำสำเร็จกับเธอ แต่โชคร้ายสำหรับเธอ เธอคบกับไอ้เด็กหยาบคาย
And I think it would be disrespectful and macabre.ฉันคิดว่ามันไม่เหมาะและก็น่าขนลุก
When you kneel put your head down straight away. Looking me in the eye is disrespectful you understand?เอาละ เจ้าห้ามจ้องหน้าฉันอย่างนี้ เข้าใจไหม
That is the behavior of disrespectful sons...นั่นคือพฤติกรรมของผู้อกตัญญูบิดามารดา

disrespectful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 不恭] disrespectful

disrespectful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act

disrespectful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้ามหัว[v.] (khāmhūa) EN: be disrespectful ; go over someone's head ; go over the head of (s.o.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful ; not respect ; disregard FR: ne pas respecter
ไม่เคารพนับถือ[adj.] (mai khaorop) EN: disrespectful FR:
เสียงแข็ง[adv.] (sīengkhaeng) EN: with disrespectful voice FR:
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:

disrespectful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
respektlos; respektwidrig (gegenüber) {adj} | respektloser | am respektlosestendisrespectful (to) | more disrespectful | most disrespectful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disrespectful
Back to top