ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enthusiastically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enthusiastically*, -enthusiastically-

enthusiastically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enthusiastically (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently, zealously
English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was enthusiastically encouraging decomposition.เขานิยมการย่อยสลาย อย่างแข็งขันเลยทีเดียว
Landed a little too enthusiastically and tore my achilles.ร่อนลงมาด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อย และเอ็นร้อยหวายฉีก
We're gonna find that our victim was tortured a little too enthusiastically, and then the government tried to bring him back to life.เราคงได้เจอเหยื่อ ที่ถูกทรมานเล็กน้อย อย่างน่าเร้าใจเีชียว และพวกนั้นพยายาม ปลุกชีพเค้า
Our elder used to teach us to "welcome guests enthusiastically"บ้านข้าต้อนรับเเขกกันเเบบนี้เเหละ

enthusiastically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, 踊跃 / 踴躍] eager; enthusiastically
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically

enthusiastically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱唱[ねっしょう, nesshou] (n,vs) singing enthusiastically
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out

enthusiastically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enthusiastically
Back to top