ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthfulness*, -healthfulness-

healthfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthfulness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthfulness
Back to top