ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salubriousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salubriousness*, -salubriousness-

salubriousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salubriousness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthfulness, healthiness Ops. unhealthiness

salubriousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit {f}salubriousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salubriousness
Back to top