ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthful*, -healthful-

healthful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthful (adj.) ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ See also: ซึ่งช่วยบำรุงร่างกาย Syn. corrective, medicinal, remedial Ops. detrimental
healthful (adj.) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ Syn. healthy, good
healthful (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี, ส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthy, salubrious Ops. unhealthy
healthfulness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness
English-Thai: HOPE Dictionary
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
English-Thai: Nontri Dictionary
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

healthful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不健全[ふけんぜん, fukenzen] (adj-na,n) morbid; unhealthful; insalubrious
健康的[けんこうてき, kenkouteki] (adj-na) hygienic; healthy; healthful; sanitary

healthful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungesund {adv}unhealthfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthful
Back to top