ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complement*, -complement-

complement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complement (n.) องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ Syn. supplement, counterpart
English-Thai: HOPE Dictionary
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
complementary anglen. มุมที่เสริมให้ครบ 90 องศา
complementary colourn. สีเสริม,สีที่ทำให้สมบูรณ์,หนึ่งในสีคู่
English-Thai: Nontri Dictionary
complement(n) องค์ประกอบ,ส่วนเติมเต็ม,เครื่องประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complementส่วนเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complementary angleมุมประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complementary colourสีตรงข้าม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complementคอมพลีเมนต์,สาร;คอมพลีเมนต์;คอมปลีเม็นท์;คอมพลิเม้น;คอมพลีเมนต์ [การแพทย์]
complementary colourสีเติมเต็ม, สีของแสงคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ผลเป็นแสงสีขาว  เช่น แสงสีน้ำเงินกับแสงสีเหลือง ต่างก็เป็นแสงสีเติมเต็มของกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนเติมเต็ม (n.) complement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd complement each other.เราจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน
To complement Princess Rosalinda's skin tone.ทำให้มันดี ต่อสีผิวเจ้าหญิงโรซ่าลิน่า
The singers complement each other, push each other to be better.ผู้ขับร้องจะเติมเต็มซึ่งกันและกัน ผลักดันให้แต่ละคนเก่งขึ้น
Do they not complement each other?มันดูไม่ค่อยเข้าท่านะครับ
Cheap and good. They complement one another.ทั้งได้เปรียบนิดหน่อย และยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
What do you mean, complement one another?ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่นงั้นหรอ
We had a full complement of guards that didn't stop them.ทหารที่คอยดูแลเราเต็มกำลัง ยังหยุดพวกเขาไว้ไม่ได้
We complemented each other perfectly.เราสองคนทำงานเข้าขากันได้ดีมาก
I can do anything so long as it complements beef tenderloin.แม่จะทำเนื้อสะโพกดีไหมจ๊ะ
Apparently, it complements the medicinal properties of, uh... blueberry bliss.มันจะช่วยให้คุณสมบัติในตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น เอ่อ บลูเบอรี่ บลิสน่ะ
What's with that face when I'm complementing you?สิ่งนั้นคืออะไรเมื่อฉันจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับเธอ?
She's the yin and yang of technology and complementary effortนางคือ หยิน และ หยาง ที่สมบูรณ์

complement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 定员 / 定員] fixed complement (of crew, passengers etc)
互补[hù bǔ, ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ, 互补 / 互補] complement; complementary
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 充填因数 / 充填因數] complementary factor
补充品[bǔ chōng pǐn, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄆㄧㄣˇ, 补充品 / 補充品] complementary item
补充医疗[bǔ chōng yī liáo, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, 补充医疗 / 補充醫療] complementary medicine
补充量[bǔ chōng liàng, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, 补充量 / 補充量] complement; complementary quantity
补数[bǔ shù, ㄅㄨˇ ㄕㄨˋ, 补数 / 補數] complementary number
补码[bǔ mǎ, ㄅㄨˇ ㄇㄚˇ, 补码 / 補碼] complementary code; binary code with 0 and 1 interchanged
补色[bǔ sè, ㄅㄨˇ ㄙㄜˋ, 补色 / 補色] complementary color
补语[bǔ yǔ, ㄅㄨˇ ㄩˇ, 补语 / 補語] complement
补足物[bǔ zú wù, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ ˋ, 补足物 / 補足物] complement; complementary material
余角[yú jiǎo, ㄩˊ ㄐㄧㄠˇ, 余角 / 餘角] complementary angle (additional angle adding to 90 degrees)
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, 不懂] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension

complement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement
主格補語[しゅかくほご, shukakuhogo] (n) {ling} subject complement
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement
基数の補数[きすうのほすう, kisuunohosuu] (n) radix complement
差集合[さしゅうごう, sashuugou] (n) {math} relative complement
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement
相補[そうほ, souho] (n,adj-no) complement
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
余色[よしょく, yoshoku] (n) complementary color; complementary colour
余角[よかく, yokaku] (n) complementary angle
有畜農業[ゆうちくのうぎょう, yuuchikunougyou] (n) farming complemented by raising livestock
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS
相補演算[そうほえんざん, souhoenzan] (n) {comp} complementary operation
補色[ほしょく, hoshoku] (n) complementary color; complementary colour
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
基数の補数[きすうのほすう, kisuunohosuu] radix complement
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
補数の底[ほすうのそこ, hosuunosoko] complement base
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
相補演算[そうほえんざん, souhoenzan] complementary operation
補数[ほすう, hosuu] complement, complementary
補数器[ほすうき, hosuuki] complementer
補数回路[ほすうかいろ, hosuukairo] complementer
補数演算[ほすうえんざん, hosuuenzan] complementary operation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement

complement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอมพลีเมนต์[n.] (khømphlīmen) EN: complement FR: complément [m]
คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์[n. exp.] (khømphlīmen) EN: complement of an event FR:
คอมพลีเมนต์ของเซต[n. exp.] (khømphlīmen) EN: complement of a set FR:
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
รับกัน[v. exp.] (rap kan) EN: go together ; complement (each other) FR: aller ensemble
เสริมสาระ[n. exp.] (soēm sāra) EN: FR: complément d'information [m]
ส่วนเติมเต็ม[n. exp.] (suan toēmte) EN: complement FR:
ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก[n. exp.] (suan toēmte) EN: orthogonal complement FR:
ส่วนเติมเต็มหนึ่ง[n. exp.] (suan toēmte) EN: one's complement FR:
ฟังก์ชันเติมเต็ม[n. exp.] (fangchan to) EN: complementary function FR:
กิจกรรมเพิ่มเติม[n. exp.] (kitjakam ph) EN: FR: activités complémentaires [fpl]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
มุมประกอบ[n. exp.] (mum prakøp) EN: complementary angles ; compound angle FR: angles complémentaires [mpl]
มุมประกอบมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp ) EN: complementary angle FR:
งานพิเศษ[n.] (ngānphisēt) EN: part-time job ; temporary job ; extra work ; work on the side ; special job FR: travail d'appoint [m] ; activité complémentaire [f] (Belg.)
ผลเฉลยเติมเต็ม[n. exp.] (phon chaloē) EN: complementary solution FR:
รายได้เสริม[n. exp.] (rāidāi soēm) EN: supplementary income FR: revenu complémentaire [m]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม[xp] (søpthām khø) EN: for more information ; for additional information FR: pour plus d'information ; pour toute information complémentaire
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[v. exp.] (søpthām rāi) EN: ask for more information FR: demander des informations complémentaires

complement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besatzung {f} | vollständige Besatzung | die volle Schiffsbesatzungcomplement | complement; complements | the ship's complement
Basiskomplement {n}radix complement
Einserkomplement {n}complement on one
Neunerkomplement {n}complement on nine
Zehnerkomplement {n}complement on ten
Zweierkomplement {n}complement on two
Komplementärfarbe {f}complementary colour [Br.]; complementary color [Am.]
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event
Ergänzungsfach {n}complementary subject
Ergänzungsstudium {n}complementary studies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complement
Back to top