ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all*, -all-

all ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all (n.) จำนวนทั้งหมด See also: สิ่งทั้งหมด Syn. everyone, everything
all (adj.) ทั้งหมด See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด Syn. total, whole, entire
all (pron.) ทุกคน See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด Syn. everyone, everything
all (adj.) ทุกๆ See also: ทุก, ใดๆ Syn. every one of, each, any
all (adj.) มาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างยิ่ง
all and sundry (idm.) ทุกคน See also: ทั้งหมด
all at once (idm.) ทันทีทันใด
all better now (idm.) ดีขึ้น See also: หาย
all but (adv.) เกือบจะ See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง Syn. nearly
all day long (adv.) ตลอดวัน See also: ทั้งวัน
all day long (idm.) ตลอดวัน See also: ทั้งวัน
all dressed up (idm.) แต่งตัวเต็มยศ See also: แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
all for something (idm.) เชื่ออย่างยิ่งว่าบางสิ่งจะถูกกระทำ
all in (idm.) เหน็ดเหนื่อย (คำไม่เป็นทางการ) See also: อ่อนล้า, หมดแรง
all in all (idm.) โดยรวม See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
all in good time (idm.) ในไม่ช้า
all in one breath (idm.) (พูด) กระหืดกระหอบ
all in one piece (idm.) อย่างปลอดภัย See also: อย่างไม่เสียหาย, อย่างไม่บุบสลาย
all manner of someone or something (idm.) ทุกประเภท See also: ทุกแบบ
all mouth and no trousers (sl.) ที่พูดยกยอตัวเอง
all night (adj.) ตลอดคืน See also: ทั้งคืน
all night (adv.) ตลอดคืน See also: ทั้งคืน
all night long (idm.) ตลอดคืน
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: ทันที
all out effort (idm.) พยายามอย่างยิ่ง See also: อุตสาหะมาก
all over (idm.) เสร็จสิ้น See also: ยุติ, จบ
all over (idm.) ทุกแห่งหน See also: ทุกที่
all over bar the shouting (idm.) จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ
all over the place (idm.) ทุกหนแห่ง See also: ทุกที่, ทุกแห่ง
all over the shop (sl.) เสีย See also: ใช้การไม่ได้, ยุ่งเหยิง
all over the shop (sl.) ทุกที่
all over with (idm.) จบสิ้น See also: เสร็จ
all right (int.) ตกลง See also: ดีละ, เอาเถอะ Syn. yes
all right (adj.) น่าพอใจ Syn. alright, satisfactory
all right (adv.) แน่นอน See also: อย่างแน่นอน Syn. certainly
all right (adj.) ปลอดภัย Syn. uninjured, unhurt, safe
all right (adj.) เรียบร้อย See also: ถูกต้อง Syn. correct
all right (adv.) อย่างน่าพอใจ Syn. satisfactorily
all right (idm.) น่าพอใจ See also: ถูกต้อง, สมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)
all get-outสุดขีด, ที่สุด
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
all-day(ออล' เดย์) adj. ตลอดทั้งวัน
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
all-night(ออล' ไนท) adj. ตลอดทั้งคืน, เปิดทั้งคืน (nightlong, open all night)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
all-round(ออล' เรานดฺ) adj. all-around. -all-rounder n., Syn. all round
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ
alla breve(อา' ลิเบร' เว) Music ใช้เครื่องเสียงต่อหน่วยเวลา 2/2 หรือ 4/2 time, Syn. cut time
allah(แอล'ละ, อา' ละ) n. พระอะหล่า
allantoidถุงน้ำคร่ำ
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
allelomorph(อะลี' โลมอร์ฟ) n. allele -allelomorphic adj. -allelomorphism n.
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergic genegene ที่ควบคุม ABC blood group
English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
alloy(n) โลหะผสม,สิ่งเจือปน
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
all orders migration rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegoryอุปมานิทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
allele; allelomorphอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allelomorph; alleleอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allergic coldโรคหวัดภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergyภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliaceous-กลิ่นกระเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alligator forcepsคีมปากจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliterationการสัมผัสอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allochthonous-เกิดที่อื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allodiumที่ดินที่บุคคลถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allograft; graft, allogeneic; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allonymนามยืม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
allophaneแอลโลเฟน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alloyโลหะเจือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allusionการอ้างถึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alluvial-ตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alluviumวัตถุน้ำพา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
All alongการเย็บกี่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Allahท่าบริหารร่างกายอะล่าห์ [การแพทย์]
Allantoinอัลแลนโตอิน, อัลลันโตอีน [การแพทย์]
alleleแอลลีล, ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergens, Ingestantสารก่อภูมิแพ้โดยการรับประทาน [การแพทย์]
Allergic Effectsผลเกี่ยวกับภูมิแพ้, การแพ้ยา [การแพทย์]
Allergyโรคภูมิแพ้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]
Alliumกระเทียม, กระเทียม (ต้น) [TU Subject Heading]
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Allograftอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]
Allotetraploidอัลโลเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alloy Steelเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า [การแพทย์]
Allusionsการอ้างถึง [TU Subject Heading]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alluviumตะกอนลำน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าฉีก (v.) lose all one´s money Syn. เกลี้ยงกระเป๋า, หมดกระเป๋า, หมดเงิน
กินดาย (v.) take off the opponent´s all chesses
คนละทาง (adv.) in all direction Ops. ทางเดียวกัน
คนละทิศคนละทาง (adv.) in all direction Syn. คนละทาง Ops. ทางเดียวกัน
ฉาน (adv.) (red) all over See also: splashingly Syn. จ้า, โพลง, พราว
ชั่ววันชั่วคืน (adv.) all day and all night See also: round the clock Syn. ทั้งวันทั้งคืน
ตลอดวันตลอดคืน (adv.) all day and all night See also: round the clock Syn. ทั้งวันทั้งคืน, ชั่ววันชั่วคืน
ตัวเบา (v.) lose all one´s money Syn. หมดตัว, หมดเงิน
ปลงอนิจจัง (v.) realize the transitoriness of all things See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with revulsion Syn. สังเวชใจ
ละครนอก (n.) play performed by all male Ops. ละครใน
ละครหลวง (n.) play performed by all female Ops. ละครนอก
ละครใน (n.) play performed by all female Syn. ละครหลวง Ops. ละครนอก
สมบุกสมบัน (v.) go through all kind of hardships and difficulties See also: be able to bear, endure, put up with
สมบุกสมบัน (v.) go through all kind of hardships and difficulties See also: be able to bear, endure, put up with
สังเวชใจ (v.) realize the transitoriness of all things See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with revulsion
สุดความสามารถ (adv.) with all one´s strength or might Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ
สุดความสามารถ (adv.) with all one´s might See also: with all one´s strength, fully Syn. สุดกำลัง, สุดฝีมือ
สุดแรง (adv.) with all one´s might See also: to the utmost degree, extremely Syn. เต็มกำลัง, สุดแรงเกิด, เต็มแรง
สุดแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรงเกิด
สุดแรงเกิด (adv.) with all one´s might See also: with all one´s energy, with all one´s power, with all one´s strength Syn. สุดกำลัง, เต็มแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you telling me all this?ทำไมคุณบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับฉัน
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
That's all for today!เท่านี้แหล่ะวันนี้
Are those books all yours?หนังสือทั้งหมดนั่นของคุณหรือ
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
What's this all about?ทั้งหมดนี่มันเรื่องอะไร
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
Where have you been all night?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดคืน
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
Where were you all these years?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
Tell me what this is all about!บอกฉันมาว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I have trash all over the placeฉันมีขยะทิ้งไว้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
I leave dishes in the sink all the timeฉันทิ้งจานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
That's all I knowฉันทราบเท่านั้นแหล่ะ
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
You'll get us all into troubleคุณจะพาพวกเราทั้งหมดเข้าสู่ปัญหา
It's good to see all of you againดีที่ได้พบคุณทุกคนอีกครั้ง
Where have all of you been recently?พวกคุณทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาไม่นานมานี้?
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
I got all my school stuff last weekฉันได้ของสำหรับไปโรงเรียนทุกอย่างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
That is all I can tell youนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
We all know where to find himพวกเราทุกคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหน
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
It's all rightไม่เป็นไรหรอก มีอะไรหรือ?
She told me all about youเธอบอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
You know what to do with all this?คุณทราบไหมว่าจะทำอะไรกับทั้งหมดนี้ได้บ้าง?
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
I do it all the timeฉันทำมันตลอดเวลา
Sorry, I was stuck in meetings all daysขอโทษด้วย ฉันติดประชุมตลอดทั้งวัน
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
I know all about your other ladyฉันรู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นของคุณหมดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's all уou have to doนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำ
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว
Everything's going to be all right.ทุกอย่างเป็นไปได้ถูกต้อง ทั้งหมด
Felt it coming all day. My corns hurt.รู้สึกว่ามันมาตลอดทั้งวัน ข้าวโพดฉันเจ็บ
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย?
And all females is poison!และเพศหญิงทั้งหมดเป็นพิษ!
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา!
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ
Don't worry. I'll be all right.ไม่ต้องกังวล ฉันจะได้รับสิทธิ์ ทั้งหมด
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา

all ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
一天到晚[yī tiān dào wǎn, ㄧ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢˇ, 一天到晚] all day long; the whole day
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 一生] all one's life; throughout one's life
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
五谷[wǔ gǔ, ˇ ㄍㄨˇ, 五谷 / 五穀] all crops; all grains
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, 五行八作] all the trades; people of all trades and professions
他们都[tā men dōu, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ, 他们都 / 他們都] all of them
整天[zhěng tiān, ㄓㄥˇ ㄊㄧㄢ, 整天] all day long; all
终日[zhōng rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 终日 / 終日] all day long
[shà, ㄕㄚˋ, 霎] all of a sudden; drizzle
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
浑身[hún shēn, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ, 浑身 / 渾身] all over; from head to foot
遍体[biàn tǐ, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 遍体 / 遍體] all over the body
万灵节[wàn líng jié, ㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 万灵节 / 萬靈節] All Saints' Day (Christian festival on 2nd November)
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, 各界] all walks of life; all social circles
各界人士[gè jiè rén shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 各界人士] all walks of life
整年累月[zhěng nián lěi yuè, ㄓㄥˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄟˇ ㄩㄝˋ, 整年累月] all year round; over a long period
向来[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, 向来 / 向來] always; all along
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, 从来 / 從來] always; at all times; never (if used in negative sentence)
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 眉开眼笑 / 眉開眼笑] beaming with joy; to be all smiles
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
笨手笨脚[bèn shǒu bèn jiǎo, ㄅㄣˋ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, 笨手笨脚 / 笨手笨腳] clumsy; all thumbs
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds

all ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all
オーライ[, o-rai] (n) all right; OK
オール[, o-ru] (n) (1) oar; (2) (See オールA) all; (3) (sl) staying up all night long; (P)
オールオーディナリーズ[, o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index)
オールギャランティー[, o-rugyarantei-] (n) all guarantee
オールスクエア[, o-rusukuea] (n) all square
オールトーキー[, o-ruto-ki-] (exp) all talkie
オールロケ[, o-ruroke] (n) (abbr) all locations
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias)
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P)
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion
そんだけ[, sondake] (n,adv) only that; that's all (used in casual speech); (P)
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P)
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ...
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全消去機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
イーモール[いーもーる, i-mo-ru] EMALL
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs)
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
コール[こーる, ko-ru] call (vs)
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup
コレクトコール[これくとこーる, korekutoko-ru] collect call
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy
シグナリング[しぐなりんぐ, shigunaringu] signalling
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
システムコール[しすてむこーる, shisutemuko-ru] system call
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
タリー[たりー, tari-] tally
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
パララックス[ぱららっくす, pararakkusu] parallax
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
全部[ぜんぶ, zenbu] Thai: ทั้งหมด English: all
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เรียก English: to call
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ร่วงหลุด English: to fall out
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall

all ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
อำพล[X] (amphon) EN: all FR:
อำพน[X] (amphon) EN: all FR:
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right FR: c'est bien
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรต่อมิอะไร[X] (arai tø mi ) EN: a slew of things ; I don't know what all ; lots of things FR:
อัดอั้นตันใจ[adj.] (at-antanjai) EN: all choked up FR:
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บรรดาแขกเหรื่อทั้งหลาย[X] (bandā khaēk) EN: all the guests FR:
บรรดามี[X] (bandāmī) EN: all ; the whole (of) FR:
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Sī-) EN: CP ALL Public Company Limited FR:
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
ใช่[v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right ; yeah (inf.) FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; Affirmatif ! ; ouais (fam.)
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen ) EN: spend all the money FR: dépenser tout l'argent
ฉาน[adv.] (chān) EN: all over FR:
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam FR: viager ; à vie
ชั่วกัปชั่วกัลป์[adv.] (chūa kap ch) EN: eternally ; forever ; endlessly ; for ages ; for eons ; for all time FR:
ชูหน้าสลอน[xp] (chū nā salø) EN: all looking expectantly FR:
แดงเถือก[adj.] (daēng theūa) EN: red all over ; bloody FR:
ดักหน้าดักหลัง[v. exp.] (dak nā dak ) EN: be trapped on all sides FR:
เด็กแนว[n. exp.] (dek naēo) EN: young person that follows all the new trends FR:
เดียรดาษ[adv.] (dīaradāt) EN: all over ; in profusion ; plentiful FR:
ดีกว่าเพื่อน[X] (dī kwā pheū) EN: the best of all FR:
ดีล่ะ[adj.] (dī la) EN: okay ; all right ; good FR:
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !
ดีพอใช้[adj.] (dī phøchai) EN: all right FR:
โดยสรุปแล้ว[adv.] (dōi sarup l) EN: all in all FR:
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all FR:
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk) EN: all kinds of music FR: tous les genres de musique
ด้วยความปรารถนาดีจาก...[X] (dūay khwām ) EN: best wishes from … ; all best wishes from … FR:
ฟังดูเข้าที[v. exp.] (fangdū khao) EN: seem to be all right FR:
ฟังอยู่[v. exp.] (fang yū) EN: be all ears FR: être tout ouïe
เห็นดำเห็นแดง[adv.] (hendamhenda) EN: to the end ; once and for all FR:

all ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
kriechen | kriechend | gekrochen | er/sie kriecht | ich/er/sie kroch | er/sie ist/war gekrochen | ich/er/sie kröche | auf allen vieren kriechento crawl; to creep {crept; crept} | crawling; creeping | crawled; crept | he/she crawls; he/she creeps | I/he/she crawled; I/he/she crept | he/she has/had crawled; he/she has/had crept | I/he/she would crawl; I/he/she would creep | to crawl on all fours
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
selbstvergessen {adj}oblivious of all around one
oft; oftmals; häufig {adv} | öfter | am öftesten | oft benutzt | allzu oftoften | more often | most often | often used | all too often
über; hinüber {adv} | über und überover | all over
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.]
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
samt; mitsamt {prp; +Dativ} | samt all seinem Hab und Guttogether with | togehter with all his belongings
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything
vertrauensselig {adj}all too trustful; all too trusting
Bauchdecke {f}abdominal wall
Stallung {f} | Stallungen
abnorm {adv}abnormally
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
Auslösung {f}accommodation allowance
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
Kontenabsummierung {f}account totalling
Adressaufruf {m}address call
aerodynamisch {adv}aerodynamically
aeronautisch {adv}aeronautically
Aggregation {f}; Zusammenballung
Altersfreibetrag {m}age allowance
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
akademisch {adv}academically
akademisch {adv}scholastically
Allee {f}alley
algebraisch {adv}algebraically
algorithmisch {adv}algorithmically
Außentaster {m}outside caliper; outside calliper [Br.]
Grenzrachenlehre {f}caliper gauge; calliper gauge [Br.]
Kugeltaster {m} [techn.]ball caliper; ball calliper [Br.]
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.]
Skalenmessschieber {m}dial caliper; dial calliper [Br.]
Allegro {n}; lebhaftes Tempo [mus.]allegro

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all
Back to top