ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irresolution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irresolution*, -irresolution-

irresolution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irresolution (n.) ความลังเลใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
English-Thai: Nontri Dictionary
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ

irresolution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不決断[ふけつだん, fuketsudan] (n) irresolution; indecision; vacillation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irresolution
Back to top