ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambivalence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambivalence*, -ambivalence-

ambivalence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambivalence (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision Ops. certainty
English-Thai: HOPE Dictionary
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, daylight hasn't shown the same ambivalence towards me.น่าเสียดาย แสงตะวันกลับไม่ได้ แสดงความไม่แน่ใจแบบเดียวกันนี้ต่อผม
KAYLA HAS PICKED UP ON YOUR AMBIVALENCE,เคย์ลาทำให้คุณเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจ
To do this right, you need to lose the ambivalence.เพื่อทำให้มันถูกต้อง เธอต้องขจัดความไม่มั่นใจออกไป

ambivalence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence
両面価値[りょうめんかち, ryoumenkachi] (n,adj-no) ambivalence
愛憎併存[あいぞうへいそん, aizouheison] (n) ambivalence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambivalence
Back to top