ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpredictable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpredictable*, -unpredictable-

unpredictable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpredictable (adj.) ซึ่งทำนายไม่ถูก See also: ซึ่งคาดไม่ได้ Syn. inconstant, variable, changeable
English-Thai: HOPE Dictionary
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why wasn't I told? Unpredictable behavior has to be reported.- ทำไมไม่รายงานเมื่อมีอะไรผิดปกติ
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น
Pricks are spontaneous, they're unpredictable and fun.พวกนี้เป็นธรรมชาติ คาดเดาไม่ได้และน่าสนุก
Challenging a delusion like his can have unpredictable consequences.เราทำนายผลจากการท้าทายคนที่หลงผิดอย่างเขาไม่ได้หรอกครับ
Well, Sookie's abilities are unpredictable at best.ความสามารถของสุกกี้ ยังคาดเดาไม่ได้
But why would someone so controlling choose the most unpredictable weapon?แต่ทำไมคนที่ ควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี เลือกอาวุธที่ คาดการณ์ไม่ได้มากที่สุด
I've already told the workshop people about your request, but since Ryu sensei is an unpredictable person...พวกเขาได้ปรึกษากันแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของคุณน่ะค่ะ แต่ว่าเรายังไม่ทราบเลยว่า ศาสตราจารย์ลูหายตัวไปไหน ท่านเป็นคนประเภทนี้แหละค่ะ
The sea has forever been an unpredictable domain.ท้องทะเลไม่เคยคาดเดาได้หรอก
Who's the unpredictable one?ยากที่จะหยั่งรู้จิตใจได้
This makes him unpredictable and even more dangerous.ซึ่งทำให้เขาคาดเดาได้ยาก และเป็นอันตรายยิ่งขึ้น
Dolan's unpredictable when he's on a rampage.โดแลนคาดเดาไม่ได้ เมื่อเขาอารมณ์รุนแรง
That unpredictable moments can change your lifeว่าช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้

unpredictable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters

unpredictable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
予測不能[よそくふのう, yosokufunou] (adj-na,n) unpredictable
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results

unpredictable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: unpredictable FR: imprévisible
พยากรณ์ไม่ได้[adj.] (phayākøn ma) EN: unpredictable FR: imprévisible
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpredictable
Back to top