ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variable*, -variable-

variable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variable (adj.) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งแปรปรวน Syn. changeable, inconstant, uneven Ops. reliable, stable
variable (n.) ตัวแปร Syn. factor
variableness (n.) การเปลี่ยนแปลง See also: การผันแปร
English-Thai: HOPE Dictionary
variable(แว'ระเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ผันแปรได้,ไม่แน่นอน,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,แปรปรวน,เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้,ตัวแปร,ลมที่ผันแปร., See also: variability n. variableness n. variably a
English-Thai: Nontri Dictionary
variable(adj) ผันแปรได้,เปลี่ยนแปลงได้,แปรปรวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
variableตัวแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าตัวแปร (n.) variable Ops. ตัวคงที่
ตัวแปร (n.) variable Ops. ตัวคงที่
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ลมเพลมพัด (n.) variable Syn. แปรปรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One at a time, each variable must be solved, then countered.เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตัวแปรก็จะถูกหาค่า และได้ผลลัพธ์
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล
Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.เข้าสู่กระบวนการ ประเมินรหัสอัตโนมัติ โดยสุ่มข้อมูลจากระบบตัวเลข
So based on the data given for this population, and using the standard deviation formula, what do you think this variable is?ประเมินจากข้อมูลที่ให้เรื่องประฃากร แล้วก็ใช้สูตรนี้ เธอคิดว่า ผลต่างคืออะไร
And fine has variable definitions, fine is unacceptable.ทำได้มีความหมายหลายอย่าง ถ้าพอได้คงรับไม่ได้
Ladies and gentlemen, today I am proud to present to you the very first prototype in the Variable Threat Response Battle Suit and its pilot, Air Force Lieutenant Colonel James Rhodes.ท่านพ่อแม่พี่น้อง วันนี้ผมภูมิใจขอแนะนำ.. ให้พบกับต้นแบบแรกอันล้ำยุค ของชุดเกราะสงครามพร้อมรบเต็มอัตราศึก! และนักบิน ทอ.
She used a variable band inversion, so the wave is broken up into hundreds of small sections, each section scrambled with different frequency sequencing.เธอใช้แถบเสียงแทรกซ้อน ดังนั้นคลื่นเสียง เลยแตกกระซ่านออกเป็นแถบๆ นับร้อยๆ แล้วแต่ละแถบเสียง ก็แตกพร่าไปหมด คลื่ีนระดับเสียงแต่ละห้วงจังหวะ ที่แตกต่างกันออกไปอีก
The variable which has changed is the coitus.ตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ
Version thx, variable 1138.เวอร์ชัน THX ตัวแปร 1138
♪ The Big Bang Theory 6x01 ♪ The Date Night Variable Original Air Date on September 27, 2012The Big Bang Theory S06xE01 @LIO_OFFICIAL
None of those are the variable I'm talking about.ไม่ใช่ตัวแปรพวกนั้นที่ฉันกำลังพูดถึง

variable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消元[xiāo yuán, ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 消元] elimination (math); to eliminate one variable from equations
蒭藁增二[chú gǎo zēng èr, ㄔㄨˊ ㄍㄠˇ ㄗㄥ ㄦˋ, 蒭藁增二] same as 米拉, Mira (red giant star, Omicron Ceti), variable star with period of 330 days
可变化合价[kě biàn huà hé jià, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, 可变化合价 / 可變化合價] variable valency
与时消息[yǔ shí xiāo xi, ㄩˇ ㄕˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, 与时消息 / 與時消息] variable with the times; transient; impermanent
变星[biàn xīng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥ, 变星 / 變星] variable star
因变量[yīn biàn liàng, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 因变量 / 因變量] implicit variable
自变量[zì biàn liàng, ㄗˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 自变量 / 自變量] independent variable
实分析[shí fēn xī, ㄕˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 实分析 / 實分析] real analysis; calculus of real variables
变阻器[biàn zǔ qì, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ, 变阻器 / 變阻器] rheostat (variable resistor)
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
可变[kě biàn, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢˋ, 可变 / 可變] variable
会变[huì biàn, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢˋ, 会变 / 會變] variable
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, 无常 / 無常] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die
变数[biàn shù, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, 变数 / 變數] variable
变量[biàn liàng, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 变量 / 變量] variable

variable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] (n) {comp} global variable
ケフェイド変光星[ケフェイドへんこうせい, kefeido henkousei] (n) (See ケフェウス型変光星) Cepheid variable
ケフェウス型変光星[ケフェウスがたへんこうせい, kefeusu gatahenkousei] (n) Cepheid variable
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] (n) {comp} shell variable
スイッチング変数[スイッチングへんすう, suicchingu hensuu] (n) {comp} switching variable
スカラ変数[スカラへんずう, sukara henzuu] (n) {comp} scalar variable
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] (n) {comp} register variable
ローカル変数[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] (n) {comp} local variable
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P)
内部変数[ないぶへんすう, naibuhensuu] (n) {comp} local variable
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser
可変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] (n) {comp} variable spacing
可変資本[かへんしほん, kahenshihon] (n) variable capital
変量[へんりょう, henryou] (n) variable
大域変数[たいいきへんすう, taiikihensuu] (n) {comp} (See グローバル変数) global variable
局所変数[きょくしょへんすう, kyokushohensuu] (n) {comp} local variable
潜在変数[せんざいへんすう, senzaihensuu] (n) latent variable (e.g. in statistics)
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] (n) stochastic variable; random variable
調光[ちょうこう, choukou] (n) (1) (abbr) variable light (e.g. with a dimmer); (adj-f) (2) photochromatic; (3) (See 調光器) dimmer; dimmer control
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation
一定不変[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent
不変量[ふへんりょう, fuhenryou] (n) constant; invariable
判で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork
可変[かへん, kahen] (adj-na,n,adj-no) variable; changeable; convertible; controllable
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable
バリアブルビットレイト[ばりあぶるびっとれいと, bariaburubittoreito] variable bit rate
ループ変数[るうぷへんすう, ruupuhensuu] loop variable
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable
ローカル変数[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] local variable
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable
内部変数[ないぶへんすう, naibuhensuu] local variable
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item
可変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] variable spacing
可変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record
変数置換[へんずうちかん, henzuuchikan] variable substitution
変量[へんりょう, henryou] variable
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable
局所変数[きょくしょうへんすう, kyokushouhensuu] local variable
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable
添え字付き変数[そえじづきへんすう, soejidukihensuu] subscripted variable
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] stochastic variable, random variable
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV)
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation

variable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบจำลองตัวแปรแฝง[n. exp.] (baēp jamløn) EN: latent variable model FR:
ดาวแปรแสง[n. exp.] (dāo praē sa) EN: variable star FR: étoile variable [f]
ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปร[n. exp.] (fangchan kh) EN: real valued function of a real variable FR:
การบัญชีต้นทุนผันแปร[n. exp.] (kān banchī ) EN: variable costing FR:
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: probability distribution of a random variable FR:
การกระจายตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: dispersion of a random variable FR:
ค่าตัวแปร[n. exp.] (khā tūapraē) EN: variable FR:
กระรอกหลายสี[n. exp.] (krarøk lāi ) EN: Variable Squirrel FR:
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[n. exp.] (krarøk lāk ) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel FR:
โมเดลตัวแปรแฝง[n. exp.] (mōdēn tūapr) EN: latent variable model FR:
ง่อนแง่น[adj.] (ngǿn-ngaen) EN: unstable ; unsteady ; wobbly ; loose ; changeable ; variable FR:
งบประมาณผันแปร[n. exp.] (ngoppramān ) EN: variable budget FR:
งูพงอ้อหลากลาย [n. exp.] (ngū phong-ø) EN: variable reed snake FR:
นกชายเลนท้องดำ[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Dunlin FR: Bécasseau variable [m] ; Bécasseau à dos roux [m] ; Bécasseau cincle [m] ; Pélidne de Schinz [m]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf = n) EN: Ruff FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
ผันแปร[adj.] (phanpraē) EN: adjusted ; fickle ; changeable ; variable FR: variable
เปลี่ยนแปลงได้[adj.] (plīenplaēng) EN: variable FR: modifiable ; changeable
แปรผันได้[adj.] (praēphan dā) EN: variable FR:
แปรปรวน[adj.] (praēprūan) EN: changeable ; variable ; changing ; unsettled ; turbulent FR: changeant ; incertain ; instable ; variable
ปรวนแปร[adj.] (prūanpraē) EN: variable ; changeable ; changing ; uncertain FR: variable
ต้นทุนผันแปร[n. exp.] (tonthun pha) EN: variable cost FR: coût variable [m]
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย[n. exp.] (tonthun pha) EN: average variable cost (AVC) FR:
ตัวแปร[n.] (tūapraē) EN: variable ; pivotal factor FR: variable [f]
ตัวแปรแบบมีขอบเขต[n. exp.] (tūapraē baē) EN: bound variable FR:
ตัวแปรอธิบาย[n. exp.] (tūapraē ath) EN: explanatory variable FR:
ตัวแปรบอกสภาพ[n. exp.] (tūapraē bøk) EN: indicator variable FR:
ตัวแปรบ่งชี้[n. exp.] (tūapraē bon) EN: manifest variable FR:
ตัวแปรชี้บอก[n. exp.] (tūapraē chī) EN: indicator variable FR:
ตัวแปรเชิงกำหนด[n. exp.] (tūapraē cho) EN: deterministic variable FR:
ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ[n. exp.] (tūapraē cho) EN: attribute variable FR:
ตัวแปรเชิงนามธรรม[n. exp.] (tūapraē cho) EN: construct variable ; abstract variable FR:
ตัวแปรเชิงปริมาณ[n. exp.] (tūapraē cho) EN: quantitative variable FR:
ตัวแปรเชิงซ้อน[n. exp.] (tūapraē cho) EN: complex variable FR:
ตัวแปรเชิงสุ่ม[n. exp.] (tūapraē cho) EN: random variable FR:
ตัวแปรช่วย[n. exp.] (tūapraē chū) EN: slack variable FR:
ตัวแปรดัมมี[n. exp.] (tūapraē dam) EN: dummy variable FR:
ตัวแปรเอ็กซ์ = ตัวแปรเอกซ์[n. exp.] (tūapraē Ek ) EN: X variable FR:
ตัวแปรแฝง[n. exp.] (tūapraē faē) EN: latent variable FR:
ตัวแปรหุ่น[n. exp.] (tūapraē hun) EN: dummy variable FR:
ตัวแปรอิสระ[n. exp.] (tūapraē its) EN: independent variable FR: variable indépendante [f]

variable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
akustische Steuerung {f}acoustic variable control
Zufallsvariable {f}aleatory variable; random variable
Bereichsvariable {f}array variable
Führungsgröße {f} (Regeltechnik)command variable
Störgröße {f}disturbance variable
Stellgröße {f} (im Regelkreis)manipulated variable; regulating variable
Zielgröße {f}objective criterion; effect variable
Oszillator {m} | variabler Oszillator; abstimmbarer Oszillatoroscillator | variable frequency oscillator
Führungsgröße {f}reference variable
Regressor {m} [math.]regressor; predicted variable
Schlupfvariable {f} [math.]slack variable
Unbekannte {f}; Variable
variabel; veränderbar; veränderlich {adj} | variabler | am variablstenvariable | more variable | most variable
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Punabussard {m} [ornith.]Variable Hawk
Purpuratlaswitwe {f} [ornith.]Variable Indigobird
Regelgröße {f}control variable; regulating variable; control quantity
Variable {f} | Variablen
Variablenanzahl {f}amount of variables
Variablenname {m}variablename
drehzahlvariabel; stufenlos regelbar {adj}variable speed
Unveränderlichkeit {f}invariableness
Veränderlichkeit {f}variableness
Vierfachschreiber {m} (Messgerät)four-variable recorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variable
Back to top