ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uncertain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncertain, *uncertain*,

-uncertain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With such uncertain future how would he provide for my daughter?กับอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนั้น เขาจะสามารถจัดหาให้ลูกของฉันได้หรือเปล่า?
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
Are sometimes uncertain of protocol.ก็ไม่เข้าใจในเรื่องรหัส
The war, the lack of education for our children and an uncertain future for white farmers had left me with no option.สงคราม ลูกไม่มีที่เรียน และอนาคตที่ไม่แน่นอน ของเกษตรกรผิวขาว ทำให้ผมไม่มีทางเลือก
...and is still uncertain of his powers....และยังไม่แน่ใจในพลังพิเศษของตัวเอง
You're feeling a little uncertain right now, and that's to be expected;คุณกำลังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจ ซึ่งนั่นก็ปกติ
BUT HE HAS NO WAY OF COMMUNICATING WITH HIM. YOU AND YOUR MOM ARE THE NEXT BEST THING. HE'S UNCERTAIN RIGHT NOW,ตอนนี้เค้าเคว้งคว้าง, และจะทำให้เค้าอารมณ์แปรปรวน.
An uncertain diminished 7th.ดิมินิช 7th ที่ไม่มั่นคง
# Into the uncertain ## Into the uncertain #
When faced with an uncertain future, the questions we truly hate to ask are the ones we fear we already know the answer to.เมื่อไรที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน คำถามที่เราแสนจะเกลียดที่อยากจะถามคือ คำถามที่เรากลัวและเราก็รู้คำตอบนั้นอยู่แก่ใจ
Still, the future of all Jedi uncertain is.อนาคตของเหล่าเจได ยังไม่แน่นอน
My future's uncertain without one.อนาคตดูไม่แน่นอนซักอย่าง

-uncertain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
意味不明[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P)
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house

-uncertain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
คาบลูกคาบดอก[adj.] (khāp lūk kh) EN: uncertain ; in the balance FR: incertain
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
กลับไปกลับมา[v.] (klappaiklap) EN: be unreliable ; be uncertain FR:
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ล่อกแล่ก[adj.] (lǿklaek) EN: restless ; uncertain ; shifty ; roving FR:
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
ไม่แน่ใจ[adj.] (mai naējai) EN: uncertain ; not sure FR:
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) EN: uncertain ; changeable ; undependable FR: douteux ; incertain ; aléatoire ; pas sûr
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
ปรวนแปร[adj.] (prūanpraē) EN: variable ; changeable ; changing ; uncertain FR: variable
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:
เวมัติก-[pref.] (wēmattika-) EN: uncertain FR:
โยเย[adj.] (yōyē) EN: undecisive ; uncertain ; wishy-washy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uncertain-
Back to top